نوجوان در نقش شکیبایی

دسته: کودک و نوجوان
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۴۰,۰۰۰ ریال
وزن : ۱۰۰ گرمتوضیحات :

از ما فاصله گرفته و دوست دارد بيشتر با دوستانش باشد؛ بسيار کم‌حوصله است؛ با کوچک‌ترين بهانه دعوا راه مي‌اندازد؛ به‌راحتي نافرماني مي‌کند؛ بسیار تغيير کرده؛ نمي‌دانم در مقابلش چه کنم؛ پيش‌بيني رفتارهايش مشکل است و... .

اينها دغدغه‌هاي برخي والدين دربارة نوجوانشان است که نگران رفتارهاي ناسازگارانة او هستند.

وقتي کودک به سن نوجواني مي‌رسد، تغييرهای گوناگونی را در جسم و روان خود تجربه می‌کند و نيازهاي جديدي را در خود می‌یابد. برخورد نادرست با اين نيازها ازيک‌سوی، و افزايش هيجان‌ها که به سبب تغييرهـای هورموني در این دوره به وجـود می‌آید از سوي ديگر، مي‌توانند زمينة رفتارهاي پرخاشگرانه و ناسازگارانه را در او ايجاد کنند.