دو فصل نامه علمی - پژوهشی
دو فصل نامه علمی - پژوهشی تاريخ اسلام در آينه پژوهش

بایگانی نشریه

نقدي بر مقالة «بررسي مناسبات متوكل خليفة عباسي با علويان»

سال چهاردهم، شماره دوم، پياپي 43، پاييز و زمستان 1396محی‌الدین سلطانی‌فر / کارشناس ارشد تاریخ تشیع مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره     soltanifar68@gmail.com

محمدجواد یاوری سرتختی / استادیار گروه تاریخ و تمدن اسلامی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام    javadyavari@yahoo.com

دريافت: 7/3/96ـ پذيرش: 19/9/96

چکیده

در شمارة هفدهم مجلة «مطالعات تاریخ اسلام»، مقاله‌ای تحت عنوان «بررسی مناسبات متوکل خلیفة عباسی با علویان» چاپ شد. این مقاله برخی از انگاره‌های مشهور تاریخی را زیرسؤال برد. ناصبی بودن متوکل، علوی‌ستیزی، تخریب و شخم زدن مرقد امام حسین علیه السلام، قتل ناصبیانة ابن‌سکیت، توهین، تمسخر و جسارت به امیرمؤمنان علی علیه السلام و برخی اقدامات دیگر وی، از جمله مواردی هستند که از سوی نگارندگان مورد تردید قرار گرفتند. فرضیة پژوهش حاضر بر این است كه که مقالة يادشده به‌دلیل داشتن خطاهای بسیار، به‌ويژه در حوزة روش‌شناسی، تحلیل و نحوة برخورد با منابع و گزارش‌های تاریخی و نوع نگاه غیرعالمانة نویسندگان به تاریخ اسلام، دچار نتیجه‌گیری‌های اشتباه شده‌اند. بنابراین، به‌منظور داوری علمی، مقالة يادشده مورد نقد قرار گرفت و ناصبی بودن متوکل و وقوع جنایات ذکرشده، بار دیگر با نگاهی دقیق‌تر به‌اثبات رسید.

کلیدواژه‌ها: متوکل، منتصر، عباسیان، امام هادی علیه السلام، علویان، ناصبی، ابن‌سکیت.