دو فصل نامه علمی - پژوهشی
دو فصل نامه علمی - پژوهشی تاريخ اسلام در آينه پژوهش

بایگانی نشریه

بررسي و نقد آراء مستشرقان درباره زندگاني حضرت خديجه عليها اسلام

سال چهاردهم، شماره دوم، پياپي 43، پاييز و زمستان 1396آرمان فروهی / دانشجوی‌دکتری تاریخ‌ اسلام دانشگاه‌ اصفهان    Arman.Forouhi@yahoo.com

محمدحسن رازنهان / دانشیار گروه ‌تاریخ دانشگاه ‌خوارزمی    Hasan_raznahan@yahoo.com

علیرضا عطاری / کارشناس ‌ارشد تاریخ‌ تشیع دانشگاه‌ خوارزمی     Alirezaattari71@gmail.com

دريافت: 6/5/96ـ پذيرش: 26/10/96

چکیده

زندگانی و شخصیت حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم به‌عنوان پیامبر دین مبین اسلام، همواره مورد توجه شرق‌شناسان بوده است. در خانوادة پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم، حضرت خدیجه علیها اسلام، به‌عنوان اولین همسر و نخستین ایمان‌آورنده به ایشان در عصر مکی، نقش برجسته‌ای در مراحل ابتدایی دعوت رسول‌الله صلی الله علیه و آله وسلم داشت. براین‌اساس، ابعاد مختلف زندگانی حضرت خدیجه علیها اسلام، در آثار مستشرقان نمود و تجلی فراوانی داشته است. دیدگاه بيشتر مستشرقان حول پنج محور نحوة آشنایی حضرت خدیجه علیها اسلام با پيامبر صلی الله علیه و آله وسلم، ازدواج با پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم، ماجرای بعثت و حمایت‌های ایشان از رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم، و رحلت خدیجه علیها اسلام و پیامدهای آن واکاوی شده است.     

طبيعي است كه برخي از ديدگاه‌هاي مستشرقان، با گزارش‌هاي منابع متقدم تاريخي همسو و قابل تأييد است، اما ادعاهاي غيرقابل تأييد متعددي نيز به چشم مي‌خورد كه در اين نوشتار، با لحاظ تفاوت‌هاي طبيعي ميان فرهنگ جهان اسلام و غرب و نيز شرايط و روح حاكم بر مطالعات شرق‌شناسي ـ به روش كتابخانه‌اي و با استناد به منابع متقدم تاريخي ـ مورد بررسي و نقد قرار گرفته است.

كليدواژه‌ها: حضرت خدیجه علیها اسلام، حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم، مستشرقان، ازدواج، بعثت، رحلت خديجه علیها اسلام.