دو فصل نامه علمی - پژوهشی
دو فصل نامه علمی - پژوهشی تاريخ اسلام در آينه پژوهش

بایگانی نشریه

نقد و تحليل سيماي اميرمؤمنان علي عليه السلام در منابع اهل‌سنت

سال چهاردهم، شماره دوم، پياپي 43، پاييز و زمستان 1396محمود کریمی / دانشیار دانشگاه امام صادق علیه السلام    karimiimamoud@gmail.com

سیدمحمدرضا فقیه ایمانی / دانشجوی دکتری علوم قرآن و حديث دانشگاه امام صادق علیه السلام    mo.faghih67@gmail.com

دريافت: 13/6/96ـ پذيرش: 26/11/96

چکیده

در آثاری که بزرگان اهل‌سنت، حول شخصیت امیرمؤمنان علی علیه السلام به‌طور خاص، یا شخصیت صحابة پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم به‌طور عام  به رشتة تحریر درآورده‌اند، بخش‌هایی نیز به ویژگی‌های ظاهری آن حضرت اختصاص یافته است. نکتة قابل تأمل آن است که برخی از علمای امامیه نیز صفات بیان‌شده در این منابع را تلقی به قبول کرده و آنها را در کتب خود نقل نموده‌اند. نگارندگان در این نوشتار، ضمن بازخوانی موضوع، و تحلیل و نقد ویژگی‌های بیان‌شده، به این نکته دست يافته‌اند که برخی از این صفات، نمایانگر چهرة واقعی آن حضرت‌اند و با گزارش‌های منابع ديگر اهل‌سنت و نیز منابع شیعی مطابقت دارند. بر اساس این منابع، دو صفت «انزع» و «بطین» نیز توسط رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم به علی علیه السلام نسبت داده شده‌اند که با تبیین خاصی که خود آن حضرت ارائه كرده‌اند، می‌توانند پذيرفته شوند؛ اما بخش دیگری از صفات امیرمؤمنان علی علیه السلام، كه در منابع اهل‌سنت آمده گرچه ظاهراً در مقام مدح ایشان بیان شده، لکن هدف نقل‌کنندگان، مذمت حضرت بوده است.

كليدواژه‌ها: سیمای اميرمؤمنان علی علیه السلام، انزع، بطین، کث اللحية، ناتئ الجبهة، کمالات انبیا و ائمه.