بررسي تطبيقي خلقت آدم و حوا از منظر قرآن و عهد عتيق

سال چهارم، شماره دوم، پياپي 14، بهار 1392، ص 39 ـ 54


امیر خواص/ استاديار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) sajed1362@yahoo.com


دريافت: 25/ 5/ 1392 ـ پذيرش: 3/ 10/ 1392چکيده


داستان خلقت آدم و حوا به‌عنوان سرآغاز خلقت انسان در کتاب آسمانی قرآن و نیز در عهد عتیق بیان شده است. با توجه به اینکه دو دین ابراهیمی اسلام و یهودیت ریشه در وحی الهی دارند، نباید تفاوتی ميان روایت این دو کتاب از داستان خلقت آدم و حوا وجود داشته باشد، اما با بررسی حکایت این دو کتاب از داستان مزبور، اختلاف بسياري را شاهديم که نشان از راه یافتن دست تحریف در عهد عتیق دارد؛ چرا‌که دلایل متقنی وجود دارد که قرآن کریم از گزند تحریف مصون مانده است، اما در مورد عهد عتیق چنین نیست. گرچه یهودیان ارتدوکس معتقد به عدم تحریف کتاب خود هستند، اما شواهد بسياري از‌جمله در خود این داستان، خلاف آن را نشان می‌دهد. البته مشترکات متعددی نیز در روایت هر دو کتاب از این داستان یافت می‌شود.


کلید‌واژه‌ها: خلقت، آدم و حوا، قرآن، عهد عتیق.