سنجه روشي تاثير فرقه هاي مسيحي در مواجهه با مسلمانان

سال ششم، شماره سوم، پياپي 23، تابستان 1394


مرتضي صانعي / استاديار گروه اديان، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره                                      sanei@iki.ac.ir


دريافت: 6/5/1394 ـ پذيرش: 18/9/1394چکيده


مواجهه مسيحيت با برخي آموزه هاي عميق اسلامي، اعم از آموزه هاي عرفاني، اخلاقي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي همواره چالش آفرين بوده است. بررسي ادعاي مواجهه تبشيري برخي فرقه هاي مسيحي، با مسلمانان، هدف اين پژوهش است. اين مقاله، ضمن ورود به حوزه رويكردهاي آموزه اي مسيحيت، با روش تحليلي ـ انتقادي به ارزيابي تأثير روشي فرقه هاي مسيحي بر مسلمانان پرداخته و نشان مي دهد که علي رغم مطالعه فراگير اين فرقه ها با ابعاد آموزه هاي اسلامي و صرف هزينه هاي مادي و معنوي، اين فرقه ها نتوانسته اند توفيق چنداني در تغيير باور ايماني مسلمانان داشته باشند. گرچه مسيحيت در برخي مراحل مواجهه اي خود، از رويکرد عرفاني ـ اخلاقيِ فرقه هاي فرانسيسکني، دومينيکني و آگوستيني، يا رويکرد سياسي، اجتماعي و فرهنگيِ فرقه هاي يسوعي،كرمليان پابرهنه و کاپوسني ها بهره برده است، اما در ادوار معاصرِ حيات خويش، به رويکرد حرفه اي هيئت هاي تبشيري روي آورده، و از اين رهگذر، تلاش کرده است تا ناکامي هاي گذشته خود را جبران كند.


کليدواژه ها: مواجهه تبشيري، مسلمانان، فرقه  فرانسيسكني، دومينيكني، آگوستيني، يسوعي، كرمليان پابرهنه و كاپوسني.