شناسايي عناصر قابل تطبيق اصول مديريت با فرهنگ اسلامي و اولويت‌بندي اجراي آنها در كشور ايران

سال هفتم، شماره دوم، پياپي 16، بهار و تابستان 1397مجيد هاشمي / كارشناسي حقوق، دانشگاه علوم اسلامي رضوي    hashmajid@yahoo.com

محمدعلي بهشتي‌نيا / دانشيار دانشكدة مهندسي صنايع، دانشگاه سمنان    beheshtinia@semnan.ac.ir

فاطيما سدادي / كارشناسي ارشد MBA، دانشكدة مهندسي صنايع، دانشگاه سمنان    fatimasedady@semnan.ac.ir

دريافت: 15/09/1396 ـ پذيرش: 28/01/1397

چکیده

یکی از مهم‌ترین عوامل رشد کشورهای توسعه‌یافته در مديريت، اعتقادات و ارزش‌هايي است كه انگيزه‌هاي رفتاري مردم را شكل داده است. مدیریت یک علم اجتماعی - اجرایی است که برای عملیاتی شدن، بايد مقبول مردم قرار گیرد. این پژوهش پس از شناسایی عناصر قابل تطبیقِ اصول مدیریت با فرهنگ اسلامی، به اولویت‌بندی اجرای آنها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در سطحی از فرهنگ اسلامی می‌پردازد که متأثر از ویژگی‌های ایران است. بسترسازی برای تطبیق این اصول با فرهنگ مردم، موجب افزایش ضمانت اجرایی آنها خواهد شد. نتایج اولویت‌بندی الگوهای مدیریتی در ایران اين گونه به دست آمد: 1. اگر مرتکب اشتباه شدید، در خصوص مشکل به وجود آمده نگرانی به خود راه ندهید و همین الآن برای رفع آن اقدام كنيد، 2. نگویید چرا این کار انجام نمی‌شود، فکر کنید چگونه می‌توانید آن را انجام دهید. 3. محصولات یا خدمات را کاملاً با نيازهاي مشتريان تطبیق دهید.

کليدواژه‌ها، مدیریت فرهنگی، مدیریت اسلامی، تولید ناب، کایزن، تحلیل سلسله مراتبی.