تبيين مديريت جهادي و طراحي الگوي آن در نظام جمهوري اسلامي ايران

سال هفتم، شماره دوم، پياپي 16، بهار و تابستان 1397



علی عسکری وزیری / دکترای مدیریت رفتار سازمانی،مؤسسة آموزشی و پِژوهشی امام خمینی ره    ali_askari31@yahoo.com 

محمد‌مهدی نادری / استادیار مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره      naderi@qabas.net

حسن زارعی متین / استاد دانشگاه پردیس فارابی تهران‌، واحد قم     matin@ut.ac.ir

محمدتقي نوروزي فراني / استاديار موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني ره     mtnorozi@yahoo.com

دريافت: 20/06/1396 ـ پذيرش: 22/07/1397

چکیده

مدیریت جهادی راهبردی برای غلبه بر مشکلات داخلی نظام جمهوری اسلامی و تهدیدهاي خارجی محسوب می‌شود. هدف اين پژوهش تبیین مدیریت جهادی و طراحی الگوی عملی آن در نظام جمهوری اسلامی ایران است. این تحقیق از نوع «کیفی» با رویکرد «استقرائی» بوده و روش‌ گردآوري اطلاعات آن «كتابخانه‌اي» است. محقق بعد از تبیین مفاهیم کلیدی و تعیین نسبت بین مدیریت جهادی و مدیریت اسلامی و با بررسی الگوهای رقیب و بيان علت رجحان الگوی سه بعدی، با تأمل در دو تجربة جهاد سازندگی و دفاع مقدس، به جمع‌آوری مضامین مرتبط با مدیران موفق در این دو مجموعه و واکاوی دلایل موفق بودن آنها مبادرت ورزيده، سپس با روش «تحلیل مضمون»، مضامین به‌ دست آمده را با اجرای فاز غربالگری و تقلیل داده‌ها، کدگذاری کرده، آنگاه کدهای به دست آمده را در مضامین فراگیر دسته‌بندی نموده و با انجام مصاحبة حضوری و غیر‌حضوری و هم‌اندیشی با استادان خبره، سرانجام مؤلفه‌های مدیریت جهادی را در سه بعد زمینه‌ای، ساختاری و رفتاری شناسایی و در سازة سه‌بعدی قرار داده است.

كليدواژه‌ها: جهاد، مدیریت، مدیریت جهادی، نظام، الگو.