مباني حمايت اجتماعي در اسلام

سال هفتم، شماره دوم، پياپي 16، بهار و تابستان 1397محمدحسین شيخي/ دانشجوي دكتري مديريت اسلامي، مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره    shikhi.mh@gmail.com‌

مجتبی درودی/ استادیار مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینیره     doroudi@iki.ac.ir

سید علی حسینی‌تاش/ استاد دانشگاه امام حسین علیه السلام    ‌‌ d.tash59208@yahoo.com

علی رضاییان/ استاد دانشگاه شهید بهشتی     h.ali.rezaian@gmail.com   

دريافت: 06/02/1396 ـ پذيرش: 3/06/1396

چکیده

به‌منظور تبيين الگوي تحلیلی حمایت اجتماعي با رويکرد اسلامي، در گام نخست لازم است مباني آن مطالعه و بررسي شود؛ زيرا الگوها و نظريه‌ها بر اساس مباني و پیش‌فرض‌ها شکل مي‌گيرند. اسلام به‌عنوان يک دين کامل، که نگرشي جامع به انسان و نيازهاي او دارد، داراي مباني متمايزي از رفاه و حمایت اجتماعي است که مي‌توان با استفاده از مضامين قرآني و روايات معصومان علیه السلام  آن را تبيين نمود. هدف اصلي تحقيق، تبيين مباني حمایت اجتماعي با رويکرد اسلامي است. به‌منظور پاسخ‌گويي به اين سؤال اصلي که مباني حمایت اجتماعي در اسلام چيست؟ متن قرآن کريم و روايات وارد شده  از سوي معصومان علیه السلام با استفاده از روش «تحليل مضمون» مطالعه و بررسي شد. در اين روش، با استفاده از واژگان به‌کاررفته در قرآن کريم و روايات، مضامين مرتبط با حمایت اجتماعي گردآوري و تحليل شد. بر اساس مضامين به‌دست‌ آمده، مبانی هستی‌شناسی، انسان‌شناسی و ارزش‌شناسی مرتبط با رفاه و حمایت اجتماعی بررسی و تحلیل شد.

كليدواژه‌ها: مباني هستی‌شناسی، مبانی انسان‌شناسی، مبانی ارزش‌شناسی، تأمین اجتماعی، حمایت اجتماعي