راهبردهاي مقابله با مسائل فرهنگي و اجتماعي در سيرة مديريتي حضرت موسي عليه السلام ‌ از منظر قرآن

سال هفتم، شماره دوم، پياپي 16، بهار و تابستان 1397ظاهر اکبری/ دانشجوي دکتری مدیریت، مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی‌ ره     Zahir.akbari@yahoo.com

ولی الله نقی پورفر/ استادیار دانشگاه قم    v-naghipoor@qom.ac.ir 

دريافت: 11/121/1396 ـ پذيرش: 25/04/1397

چکیده

یکی از انحرافات اجتماعی و فرهنگی در مسیر رسالت حضرت موسی‌ علیه السلام گوساله‌پرستی بود. این انحراف با رفتن آن حضرت به میقات، عدم اطاعت از هارون‌ علیه السلام و ساخت گوسالة سامری، به بحران تبدیل شد. مسئلة اساسی این است که حضرت موسی علیه السلام  چگونه بحران گوساله‌پرستی را مدیریت کرد؟ برای پاسخ به این مسئله، پژوهشگر به استخراج مؤلفه‌های مدیریت بحران در سیرة حضرت موسی‌ علیه السلام از منظر قرآن کریم پرداخته است.    

در این پژوهش، داده‌ها به‌صورت کتابخانه‌‌ای جمع‌آوری گردیده و با روش اجتهادی، تجزیه و تحلیل شده‌اند. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که حضرت موسی‌ علیه السلام برای مقابله با گوساله‌پرستی، راهبردهای ذیل را نسبت به هارون‌ علیه السلام، سامری و مردم اتخاذ کرد. جانشین خود هارون را به‌شدت مورد تنبیه بدنی قرار داد و از او پاسخ خواست؛ همچنین سامری را نفرین نمود؛ تبعید کرد و به عذاب اخروی وعده داد؛ سپس مردم را به‌خاطر ارتکاب ظلم، نقض عهد و گوساله‌پرستی، مستحق مرگ دانست و معبودِ آنان را آتش زد و در دریا انداخت. در پایان، موسی‌ علیه السلام مردم را به توبه و شکرگذاری دعوت کرد؛ همچنین از هارون‌ علیه السلام دل‌جویی نمود و غفران و رحمت خدا را برای خود و او خواستار شد.

کلید‌واژه‌ها: مدیریت بحران، زمینه‌ها، راهبردها، سیرة حضرت موسی علیه السلام، قرآن کریم.