سكولاريزاسيون و عقلانيت

سال چهارم، شماره چهارم، پياپي 16، پاييز 1392


صادق گلستاني / عضو هيئت علمي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)    sadeq.qolestani47@yahoo.com

دريافت: 5/12/1392ـ پذيرش: 28/3/1393

چکيده

«عقلانيت» ويژگي برجسته‌اي است که دنياي نوين بدان توصيف مي‌شود. به اعتقاد جامعه‌شناسان، ‌اين ويژگي است که فرهنگ و جامعة جديد را از دوران قبلش متمايز ساخته است. ‌اين عقلانيت تحولاتي به دنبال داشته و افق جديدي را براي شناخت و تحليل زندگي اجتماعي فراروي بشر گشوده و شرايط جديدي براي او ‌ايجاد کرده است. از پيامدهاي مهم‌ اين خصوصيت و سيطرة عقلانيت بر کنش و ساختار دنياي جديد، افول نقش دين در حيات اجتماعي و مواجه شدن آن با فرايند سکولاريزاسيون است. در ‌اين پژوهش، با بررسي انواع عقلانيت، سازوکار تأثير آن بر فرايند سکولاريزاسيون نقد و بررسي مي‌شود.

کليدواژه‌ها: دين، عقلانيت، سکولاريزاسيون، کنش، ساختار، تحوّل.