هاليوود و توطئة‌ اسلام‌هراسي با شگرد نفوذ در ناخودآگاه

سال چهارم، شماره چهارم، پياپي 16، پاييز 1392


سيدحسين شرف‌الدين / استاديار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني  sharaf@qabas.net

 سيدمهدي گنجياني / سطح چهار حوزه علميه قم  ganji.70552@yahoo.com

دريافت: 1/12/1392ـ پذيرش: 10/4/1393

چکيده

ظلم‌ستيزي دين اسلام و دفاع از حقوق مستضعفان، همواره براي غرب هزينه‌‌‌هاي سنگيني داشته است. طي سال‌‌هاي اخير، كه متأثر از انقلاب اسلامي ايران، موج بيداري اسلامي در جهان ايجاد گرديده، به‌صورت مضاعف وجود اسلام براي مستکبران جهاني غيرقابل تحمل شده است. ازاين‌رو، استکبار جهاني سعي کرده تا از راه‌هاي گوناگون، به‌ويژه از طريق سينما و صنعت فيلم و با محوريت سينماي جهان‌گستر «‌‌هاليوود»، ضرباتي بر اعتبار و جايگاه قدسي اين دين آسماني و هويت مسلمانان وارد کند. ‌‌هاليوود با تمرکز بر ضمير ناخودآگاه و شرطي‌سازي ذهن، ذائقة مخاطبان را به پذيرش باور‌‌ها، ارزش‌‌ها و آرمان‌‌هاي مطلوب خود، به‌عنوان گفتمان غالب، و مخدوش ساختن آموزه‌‌ها و ايدئولوژي‌‌‌هاي ناهمسو با منافع استکبار جهاني، ترغيب و تشويق مي‌کند. موضوع اين نوشتار برجسته‌ساختن خصومت بيش از صد سالة آمريکا با اسلام و مسلمانان، از طريق سينماي ‌‌هاليوود با استفاده از شرطي‌سازي منفي اذ‌‌هان مخاطبان جهاني و نفوذ تدريجي در ناخودآگاه آنهاست. اين مهم با روش نشانه‌شناسي و تحليل محتواي مجموعه‌اي از فيلم‌‌هاي شناخته‌شده و پرآوازة منتخب در حوزه اسلام‌ستيزي صورت گرفته است. در اين نوشتار، به شيوة استفاده عملي‌ ‌هاليوود از فن «تداعي معاني» و «شرطي‌سازي» در ايجاد اسلام‌هراسي، بيشتر توجه شده است.
کليدواژه‌‌‌ها: اسلام، سينما، ‌‌هاليوود، شرطي، تداعي، ضمير، ناخودآگاه، خشونت.