چيستي علم اجتماعي مسلمين

سال هفتم، شماره اول، پياپي 25، زمستان 1394


نصرالله آقاجاني / استاديار علوم اجتماعي دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام           nasraqajani@gmail.com


دريافت: 1/5/1394 ـ پذيرش: 10/9/1394چکيده


«علم اجتماعي مسلمين»، مجموعه اي از انديشه ها و تفکرات نظام وار و روشمند در حوزه موضوعات و مسائل اجتماعي براي رفع نيازها و رسيدن به سعادت و کمال انساني است. در چيستي و هويت علم اجتماعي مسلمين، و نيز تمايز آن از علوم اجتماعي، به ويژه جامعه شناسي مدرن تلاش علمي شايسته اي لازم است که اين مقاله گامي در اين مسير است. نوع مسائل علم اجتماعي مسلمين، مبتني بر بنيادهاي اسلامي و داراي مفاهيم، موضوعات و مسائلي خاصي است که به آن هويتي ممتاز با پيشينة طولاني داده است. اين علم داراي ويژگي هايي نظير هويت فراتاريخي، و بهره مندي از ظرفيت تعميم يافتگي، ابتناء بر اصول و بنيادهاي اسلامي، به ويژه توحيدگرايي در هستي شناسي و حقيقت گرايي انتقادي بر حسب وحي، عقل و حس در معرفت شناسي، آرمان گرايي و داشتن رويکرد هرمي به هستي و جهان اجتماعي، برخي از مهم ترين ويژگي هاي آن است.


کليدواژه ها: علم اجتماعي مسلمين، مسائل علم اجتماعي اسلامي، توحيدگرايي، حقيقت گرايي، آرمان گرايي.