روش شناسي رويكرد پساساختارگرايي علي حرب در نظرية اجتماعي

سال هفتم، شماره اول، پياپي 25، زمستان 1394


هادي بيگي ملك آباد / دانشجوي دكتري انديشه معاصر مسلمين جامعة المصطفي العالمية h.beygi12@gmail.com


دريافت: 10/2/1394 ـ پذيرش: 18/7/1394چکيده


اين مقاله به روش شناسي نظريه اجتماعي علي حرب، فيلسوف و نظريه پرداز ساخت شکن لبناني مي پردازد. بدين منظور، با روشي تحليلي و اسنادي ضمن اشاره به ابعاد حيات علمي و سياسي- اجتماعي وي، به ريشه هاي انديشمندي وي پرداخته شده است. ژاك از جمله تأثيرگذاران بر وي مي باشد كه در مباحثي چون تفاوت و نشانه بر وي تأثير گذاشته است. منطق تحويلي و عقل گردشي از ابعاد مهم نگاه معرفتي حرب است که ارتباط وثيقي با نظريه اجتماعي او پيدا مي کند. اصالت فرد و جامعه، تعامل فرهنگي، افکار عمومي، نقش نخبگان، افراط گرايي و اصلاح اجتماعي، از ابعاد نظريه اجتماعي حرب مي باشد که مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است. در پايان، ضمن اشاره به ظرفيت هاي انتقادي ديدگاه او، برخي نقطه نظرات انتقادي نظريه اجتماعي وي بيان شده است.


کليدواژه ها: نشانه، دريدا، منطق تحويلي، عقل گردشي، معنا، علي حرب.