كاركرد الگويي رسالت و امامت و نقش آن در سبك زندگي خانوادگي

سال نهم، شماره دوم، پياپي 34، بهار 1397علي پيرهادي / دانشجوی دکتری مدرسی معارف اسلامی، دانشگاه علامه طباطبائی     pirhadi23@gmail.com

عنايت‌الله شريفي / دانشیار گروه معارف اسلامی، دانشگاه علامه طباطبائی     enayat.sharifi@yahoo.com

مریم رستگار / دانشجوی دکتری مدرسی معارف اسلامی، دانشگاه قم    rastgar147@gmail.com

دريافت: 12/03/1397 ـ پذيرش: 05/05/1397

چکيده

امروزه «سبک زندگي» اصطلاح جدیدی است که بسان ابزاری نرم در تغییر هنجارها عمل می‌کند، این پژوهش با روش توصيفي ـ تحليلي درصدد تحليل رابطه و تأثير کارکرد الگویی امامت و رسالت در سبک زندگي، در عرصة خانواده است. با تبيين سبک زندگي و توصيف کارکرد الگویی معصومین علیها السلام در جهان‌بيني اسلامی، تصويري روشن از رابطة منطقي و جایگاه راهنما در سبک زندگي به دست مي‌آيد. حضرات معصومين علیها السلام به لحاظ کارکرد الگویی، منبع و منشأ «سبک‌سازي» است. اين نقش متضمن فوايد تربیتی الگو از جمله شاکله‌مندی، بهره‌وري زمان، پیشگیری و... است. در نهايت تصویر مدل الگویی سبک زندگي معصومين علیها السلام در مؤلفة خانواده، نشانگر اهتمام به سبک‌سازی با شاخصة «تعالي حداکثري» و «استقامت عملی»، در سبک زندگي مؤمنانه است که با ترجيح پاداش اخروي به لذت دنيوي، مسئولیت‌پذیری به سهل انگاری، سخت‌کوشی به عافیت‌طلبی، ساده‌زيستي به تجمل و دیگرخواهی به خودخواهی و... نمود یافته است.

کليدواژه‌ها: رسالت و امامت، خانواده، سبک زندگي، معصومين علیها السلام، الگو.