مؤلفه‌هاي جديد نظارت مالي و مبارزه با فساد در دستگاه‌هاي اداري در سيره علوي

سال دهم، شماره دوم، پياپي 38، بهار 1398مهری حقیقی / دانشجوی دکتری تخصصی حقوق عمومی، گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران    haghighimehri@yahoo.com

سعیدرضا ابدی / دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران    S.abadi@yahoo.com

اصغر عربیان / استادیار گروه فقه و حقوق، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران    asghararabiyan@gmail.com

محمد جلالی / استادیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران    mdjalali@gmail.com

دريافت: 10/09/1397 - پذيرش: 26/01/1398چکیده

اسلام همواره آیین عدالت‌محور و عدالت‌گستر بوده است. روشن است كه بي‌عدالتي در جامعه موجب مي‌شود كه اولین ضربه کجروی‌ها در دستگاه‌هاي اداری و دولتی، بر مستضعفان جامعه وارد شود. اين امر منجر به تزلزل ریشه‌هاي بنیادین اعتقادی ایشان خواهد شد؛ مؤلفه‌هاي جدید نظارت مالی در اسلام عبارتند از: دولت قانون‌مدار، باز و پاسخگو، مبارزه با فساد، دستیابی به عدالت و توسعه برای همگان. این مقاله به بررسی مؤلفه‌هاي نظارت نوین مالی در سیرة حکومتی امیرالمؤمنین علیعلیه السلام مي‌پردازد که با روش تحلیل محتوایی و تطبیق مؤلفه‌های نوین نظارت مالی با عملکرد حضرت علیعلیه السلام سامان يافته است و به دنبال اثبات وجود آنها در شیوه کاربردی آن حضرت مي‌باشد.

کلیدواژه‌ها: نظارت مالی، دستگاه اداری، سیره علوی، مبارزه با فساد.