بررسي شواهد تاريخي نقش غرب در كاهش ارتباطات علمي تمدن اسلامي با كاهش متون آن

سال دهم، شماره دوم، پياپي 38، بهار 1398 سعید امیرکاوه / دکتری فرهنگ و ارتباطات دانشگاه باقرالعلومعلیه السلام و مدیر گروه ارتباطات دانشکده صدا و سیمای قم

شعیب اسلامی / کارشناسي ارشد ارتباطات دانشكده صدا و سيماي قم    eslami114@yahoo.com

دريافت:  08/10/1397 - پذيرش: 13/03/1398چکیده

در قرون گذشته و پيش از پدید آمدن رسانه‌های نوین ارتباطاتی، مهم‌ترین راه حفظ و تبادل اطلاعات و علوم، خط و کتابت بوده است. اين پژوهش، به بررسی شواهد تاریخی نقش غرب در کاهش ارتباطات علمی تمدن اسلامی با کاهش متون آن مي‌پردازد. ازاین‌رو، در این پژوهش تلاش شده تا از طریق روش تحقیق تاریخی ـ تحليلي و با فیش‌برداری داده‌های آن، با روش کتابخانه‌ای و اسنادی، شواهد تاریخی نقش غرب در کاهش ارتباطات علمی تمدن اسلامی با کاهش متون آن در ایجاد محدودیت و یا از دسترس خارج شدن منابع علمی دانشمندان مسلمان بررسی گردد. يافته‌هاي پژوهش حاكي از اين است كه غربی‌ها با تاراج و انتقال آثار اسلامی، موجب محدود شدن دسترسی به منابع و متون تمدن اسلامی یا از بین رفتن و از دسترس خارج شدن آنها گردیدند. این موضوع آثار جبران‌ناپذیری در کاهش سطح ارتباطات علمی جهان اسلام برجای گذاشت.

کلیدواژه‌ها: تمدن اسلامی، ارتباطات علمی، غرب، متون تمدن اسلامی.