رابطة بين سرماية اجتماعي و دين‌داري دانشجويان دانشگاه ياسوج

سال دهم، شماره دوم، پياپي 38، بهار 1398 عبدالله ولی‌نژاد / کارشناسي ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه یاسوج    abdollahvalinejad@gmail.com

اصغر میرفردی / دانشیار جامعه‌شناسی و برنامه‌ریزی اجتماعی دانشگاه شیراز    amirfardi@shirazu.ac.ir

دريافت: 29/10/1397 - پذيرش: 01/03/1398چکیده

در این پژوهش، رابطة بین سرمایة اجتماعی و دینداری در بین دانشجویان دانشگاه یاسوج مورد مطالعه قرار گرفته است. روش، پیمایشی و حجم نمونه 400 نفری از دانشجویان با روش نمونه‌گیری تصادفی از نوع طبقه‌ای چندمرحله‌ای، انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسش‌نامه‌ای ساختمند و دیگران‌ساخته بوده که اعتبار آنها توسط صاحب‌نظران و پایایی نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ارزیابی شد. نتایج نشان داد که رابطة مستقیم و معناداری بین میزان دین‌داری و میزان سرمایة اجتماعی وجود داشت. نتیجة این پژوهش، نشان داد كه سرمایة اجتماعی با متغیری چون دین که قابلیت انسجام‌بخشی را داراست، از هم‌افزايی قابل توجهی برخوردار است و تقویت هر یک به تقویت دیگری می‌انجامد.

کلیدواژه‌ها: دین‌داری، سرمایة اجتماعی، دانشجو، دانشگاه یاسوج.