ساخت‌شكني و جامعه گردشي؛ روش‌شناسي رويكرد علي حرب

سال يازدهم، شماره دوم، پياپي 42، بهار 1399حمید پارسانیا / دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تهران    h.parsania@yahoo.com

* هادی بیگی ملک‌آباد / دکترای اندیشه معاصر مسلمین، جامعةالمصطفی العالمیه تهران    h.beygi12@gmail.com

دريافت: 19/08/1398 ـ پذيرش: 01/02/1399چکیده

مواجهه فعلی جهان اسلام با غرب، منجر به تولید نظریات مختلفی دربارة نوع مواجهه و چاره‌جویی در جهت خروج از انحطاط شده است. علی حرب، از زمرة اندیشمندان متأخر قلمرو عربی است که می‌کوشد با بهره‌گیری از برخی دستاوردهای اندیشه غربی به بازخوانی سنت بومی پرداخته و برای خروج از انحطاط چاره‌اندیشی کند. در این مقاله، به روش‌شناسی بنیادین رویکرد ساخت‌شکنی او با تمرکز بر نظریه جامعه گردشی وی پرداخته شده است. ازاین‌رو، با روشی تحلیلی ـ اسنادی ابتدا زمینه‌های اجتماعی شکل‌گیری نگاه وی و تأثیرگذاران بر او مورد بررسی قرار گرفته است. خوانش‌های وی از ساخت‌شکنی دریدایی و تصوف اسلامی بیان شده و سپس مبانی فکری وی استخراج شده است. در ادامه، ارکان مهم نظریه اجتماعی او بیان شده و سپس ابعاد و آفاق نظریة جامعه گردشی آمده است. در پایان هم به ساخت‌شکنی نظریةجامعه گردشی و مبانی آن اقدام شده است.

کلیدواژه‌ها: ساخت‌شکنی، عقل گردشی، لبنان، هویت پیوندی، انسان عادی، علی حرب.