زمينه‌هاي تأثير انسان‌شناسي در قلمرو علوم انساني

سال يازدهم، شماره دوم، پياپي 42، بهار 1399محمدعلي محيطي اردكان / استاديار گروه فلسفه مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره

دريافت: 15/08/1398 ـ پذيرش: 27/01/1399    hekmatquestion@gmail.comچکیده

علوم انسانی ـ آن‌گونه که از نامش برمی‌آید ـ به دانش‌هایی گفته می‌شود که به گونه‌ای با انسان و کنش‌های گوناگونِ وی سر و کار دارد. ازاین‌رو، شناخت حقیقتِ انسان و ابعاد وجودی او، ویژگی‌های افعال و انفعالات وی، اهدافِ انسان از کنش‌هایش، نوع رابطة فعالیت‌های دنیوی انسان با پیامدهای دنیوی و اخروی آنها، شناخت مشترکات و تفاوت‌های افراد و مسائلی از این قبیل که در حوزة انسان‌شناسی بحث می‌شود به صورت منطقی در ابعاد گوناگون علوم انسانی تأثیرگذار است. اين پژوهش با روش تحلیلی، پس از استخراج مبانی انسان‌شناختیِ تأثیرگذار در علوم انسانی، زمینه‌های تأثیر آنها در این دسته از علوم را شناسایی و تبیین کرده است.

کلیدواژه‌ها: انسان‌شناسی، مبانی، علوم انسانی توصیفی، علوم انسانی دستوری.