تحليل كيفي تأثيرات جامعه‌شناختي شهادت اسطوره مقاومت بر جوانان

سال يازدهم، شماره دوم، پياپي 42، بهار 1399غلامرضا تاج‌بخش / دانشيار گروه جامعه‌شناسي دانشگاه آيت‌الله بروجردي    Tajbakhsh@abru.ac.ir

دريافت: 07/07/1398 ـ پذيرش: 05/12/1398چکیده

محقق در این پژوهش درصدد است تا با رویکرد پدیدارشناختی به تحلیل کیفی تأثیرات واقعة شهادت سردار سلیمانی بر جوانان دوران پسا دفاع مقدس (دهة 70 و 80) دست یابد. روش اين پژوهش، از نوع نمونه‌گیری هدفمند و در دسترس و روش نمونه‌گیری نظری است. تکنیک جمع‌آوری داده‌ها، مصاحبۀ نیمه‌ساخت‌یافته است. حجم نمونه تحقیق، شامل 28 نفر از جوانان است. پس از تجزیه‌وتحلیل داده‌های کیفی، چهار بُعد اصلی و چند مقوله فرعی شناسایی شد: بُعد اجتماعی (کسب هویت جهادی، کسب هویت اجتماعی فراملی، تقویت سرمایه اجتماعی)، بُعد سیاسی (همگرایی بین‌المللی در مبارزه با تروریسم و استکبار ستیزی)، بُعد فرهنگی و مذهبی (دانش‌افزایی دفاع مقدس، بصیرت‌افزایی) و بُعد روان‌شناختی (الگویابی، هم‌گرایی نسلی). واقعة شهادت سردار سلیمانی، ارزش‌هایی همچون فداکاری، ایثار، همنوع‌گرایی و شجاعت را باز تداعی نمود که در نتیجه آن ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی توسعه پیدا كرد.

کلیدواژه‌ها: جوانان، شهید سلیمانی، سرمایه اجتماعی، جامعه‌شناختی.