كاركردهاي اجتماعي آموزه انتظار، از منظر آيت‌الله العظمي خامنه‌اي

سال يازدهم، شماره دوم، پياپي 42، بهار 1399اسماعيل چراغي كوتياني / دكتراي جامعه‌شناسي فرهنگي    Esmaeel.cheraghi@gmail.com

دريافت: 12/09/1398 ـ پذيرش: 20/02/1399چکیده

باورها و اعتقادات، از جمله پدیده‌های کارکردی هستند که بر زندگی کنشگران اجتماعی تأثير مي‌گذارند. آموزة «انتظار» از جمله باورهای دارای کارکرد است که از طریق ایفای نقش‌های گوناگون به بازتولید و استمرار حیات دین و جامعه دینی کمک می‌کند. تبیین کارکردهای این آموزه از منظر آیت‌الله العظمی خامنه‌ای به‌عنوان اندیشمندنی دینی که خود بر اساس همین آموزه در بالاترین سطح رهبری جامعه اسلامی به ایفای کنشگری فعال مشغول‌اند، از اهمیت بسیاری برخوردار است. مؤلف در این نوشتار کوشیده تا به بررسی و تحلیل کارکردهای اجتماعی آموزه انتظار از منظر مقام معظم رهبری بپردازد. روش پژوهش، توصیفی و تحلیلی با استفاده از روش اسنادی و کتابخانه‌ای است. یافته‌ها حاکی از اين است که آیت‌الله خامنه‌ای ضمن کارکردی دیدن آموزة «انتظار»، به عناصر ذیل به‌عنوان کارکردهای اجتماعی انتظار اشاره نموده‌اند: کارکرد امیدآفرینی، امکان‌پذیری و ضرورت مبارزه با ظلم، ایجاد آمادگی برای تغییر، عدم رضایت از وضعیت موجود، عاملیت پیشرفت و نظارت‌پذیری.

کلیدواژه‌ها: انتظار، مهدویت، کارکرد، کارکردگرایی، آیت‌الله خامنه‌ای.