بررسي نقش خانواده در كاهش انحرافات اجتماعي

سال دوم، شماره چهارم، پاييز 1390، صفحه 49 ـ 72

Ma'rifat-i Farhangi Ejtemaii, Vol. 2. No. 4, Fall 2011


شمس الله مريجي*


چكيده


بشر از زماني که زندگي گروهي را برگزيد، همواره با مشکل ناهمنوايي و رفتارهاي انحرافي برخي از همنوعان خود روبرو بوده و همواره در شناسايي علت پديداري آن و راه حل و يا گريز از آن، تلاش کرده است. در اين ميان، در همه اعصار جهل و ناداني اصلي ترين علت ناهنجاري هاي اجتماعي شناخته شده و انديشمندان بر آگاهي بخشي از طريق جامعه پذيري و فرهنگ پذيري در اين زمينه تأكيد داشته اند. البته شيوة فرهنگ پذيري را در آگاهي بخشي مطمئن تر و کارسازتر دانسته اند.


اين مقاله، نقش بي بديل خانواده را در حل و يا كاهش معضل انحرافات و کجروي اجتماعي بررسي مي كند. پس از بهره گيري از تحقيقات به عمل آمده محققان و آموزه هاي ديني، نشان داده است که خانواده تنها عاملي است که در كاهش انحرافات اجتماعي نقش برجسته و انکار ناپذيري دارد. مي توان با بهره گيري از شيوه صحيح و تاييد شده ديني، رفتار فرزندان را مطابق ارزش هاي حاکم شکل داد و يا در اثر سوء تدبير و سخت گيري و يا سهل انگاري در روش تربيت، راه انحراف و کجروي رفتاري و ناهمنوايي را توسط فرزندان در جامعه هموار ساخت.


کليدواژه ها: زندگي اجتماعي، انحرافات، جامعه­پذيري، فرهنگ پذيري، خانواده.