الگوي مطلوب سرگرمي در يك رسانه ديني (با تأكيد بر رسانه ملي)

سال دوم، شماره چهارم، پاييز 1390، صفحه 73 ـ 102

Ma'rifat-i Farhangi Ejtemaii, Vol. 2. No. 4, Fall 2011


سيدحسين شرف الدين*


چكيده


رسانه جمعي به عنوان يک نهاد، سازمان و يک کنشگر فعّال فرهنگي اجتماعي، در اصل موجوديت و هويت يابي سازماني و نيز در مقام نقش آفريني و ايفاي کارکردهاي محول و محقق، لاجرم از دو نظام الگويي تأثير مي پذيرد: الگوي ساختي يا الگوي هنجاري معطوف به ساختار، و الگوي کارکردي يا الگوي هنجاري معطوف به حوزه عمل. رسانه ملي نيز به عنوان يک رسانه ديني، خلق برنامه هاي داراي جهت گيري ديني، از اين قاعدة عام مستثني نيست. اين نوشتار در صدد است با الهام از منابع اصيل اسلامي، به عنوان تنها مرجع و الگوي هنجاري معتبر، براي هدايت نظري و عملي نهادهاي اجتماعي کشور، قواعد رفتاري و منطق عملي رسانه ملي در ايفاي کارکردهاي حرفه­اي عموماً، و کارکرد سرگرمي به عنوان برجسته ترين کارکرد اين رسانه، خصوصاً، در قالب طرح مجموعه اي از اصول راهبردي و خطوط راهبري عملي به مثابة بنيادهاي هنجاري هدايت گر رسانه در تأمين اين مهم بدست دهد.


کليدواژه ها: سرگرمي، رسانه، تلويزيون، اسلام، الگو، هنجار.