ساخت و اعتباريابي پرسش‌نامه‌هاي باور به جهان آخرت و باور به جهان آخرت عادلانة اسلامي

سال دوم، شماره چهارم، پاييز 1390، صفحه 125 ـ 141


Ma'rifat-i Farhangi Ejtemaii, Vol. 2. No. 4, Fall 2011


محسن گل پرور*، زهرا جواديان**، الهام استبرقي***، حميدرضا عريضي****


چکيده


اين پژوهش با هدف ساخت و اعتباريابي مقدماتي پرسش نامه هاي باور به جهان آخرت و باور به جهان آخرت عادلانة اسلامي اجرا شد. جامعة آماري شامل دانشجويان رشتة روان شناسي دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان (اصفهان) بودند که از بين آنها 267 نفر با روش نمونه گيري دسترس پذير انتخاب شدند و به پرسش نامه هاي باور به جهان آخرت اسلامي، باور به جهان آخرت عادلانة اسلامي، باور به دنياي عادلانه براي ديگران و اخلاق کاري اسلامي پاسخ دادند. نتايج تحليل هم بستگي نشان داد باور به جهان آخرت اسلامي و باور به جهان آخرت عادلانة اسلامي، با باور به دنياي عادلانه براي ديگران داراي رابطه معناداري نيست (05/0P>)؛ اما با اخلاق کاري اسلامي در تمامي ابعاد داراي رابطة معناداري هستند (01/0P<). نتايج تحليل رگرسيون نيز نشان داد که از بين باور به جهان آخرت اسلامي و باور به جهان آخرت عادلانة اسلامي، باور به جهان آخرت عادلانة اسلامي داراي توان پيش بين معنادار براي باور به دنياي عادلانه براي ديگران و ابعاد اخلاق کاري اسلامي است.


كليدواژه ها: باور به جهان آخرت، باور به جهان آخرت عادلانه، باور به دنياي عادلانه، اخلاق کاري اسلامي.