تحليل محتواي مداحي‌هاي مذهبي مردم‌پسند (مقايسه مداحي‌هاي سنتي و مدرن)

سال دوم، شماره چهارم، پاييز 1390، صفحه 141 ـ 163


Ma'rifat-i Farhangi Ejtemaii, Vol. 2. No. 4, Fall 2011


داود صفا*، سيدمحمود نجاتي حسيني**


چكيده


اين پژوهش با هدف مقايسه، شناخت و تحليل جامعه شناختي مداحي هاي سنتي و مدرن در يك دهه اخير از نظر محتوا، ادبيات، سبك اجرا تدوين يافته است. چارچوب  نظري، ترکيبي از نظريه هاي جامعه شناسي مناسك ديني دوركيم، گيرتز و برگر مي باشد. روش تحقيق اسنادي، تکنيک تحليل محتوا و ابزار گردآوري اطلاعات، پرسش نامه  معكوس است. براساس يافته ها، مداحي هاي مدرن داراي درون مايه احساسي و عاطفي، ادبيات عاميانه، عاشقانه، تحقيرآميز و محتوايي با مضمون عشق زميني و اظهار ارادت به مولا و مراد، سبك شور، هيجان آفريني بسيار زياد، سيستم نورپردازي و صوتي حرفه اي و مديريت صحنه حرفه اي مداح مي باشند. در حالي كه، مداحان سنتي بيشتر بر توصيف مظلوميت اهل بيت(ع) تأكيد دارند و اغلب از ادبيات رسمي، درون مايه احساسي و اخلاقي، سبك واحد و زمينه استفاده مي كنند. در مجموع، هر دو نوع مداحي عاري از غناي محتوايي هستند و در مقابل صورت گرا، هيجان آفرين و نمايش محور هستند.


کليدواژه ها: تحليل  محتوا، مداحي سنتي و مدرن، آئين عزاداري، دين مردم پسند.