فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی معرفت فلسفي

بایگانی نشریه

مقايسه تطبيقى انديشه ابن عربى و صدرالمتألهين در باب حدوث و قدم نفس

فصل‏نامه‏اى علمى ـ پژوهشى در زمينه علوم فلسفى تابستان 1396


محمد ميرى / استاديار دانشگاه تهران                m.miri57@ut.ac.ir


دريافت: 25/8/95               پذيرش: 19/3/96


 


چكيده


صدرالمتألهين بر آن است كه نفس، از جهت كينونت عقلى خود در نشئات پيشين، به نحو عقلى موجود بوده است و در عين حال، از آن جهت كه نفس مدبر بدن است و در نحوه وجود خود، تعلق ذاتى به بدن دارد، جسمانيه الحدوث است. او بين اين دو نظريه به ظاهر متهافت، به خوبى جمع كرده است. اگرچه اين نگاه صدرايى در حوزه فلسفى، كاملاً ابتكارى است، اما در آثار عارفانى همچون ابن عربى نيز به وضوح رد پاى اين نظريه به چشم مى خورد؛ به اين معنا كه ابن عربى نيز از سويى بر وجود نفس در نشئات سابق بر دنيا تأكيد دارد و از سوى ديگر، بر حدوث جسمانى نفس در نشئه دنيا اصرار مى ورزد.


 


كليدواژه ها: حدوث نفس، قِدم نفس، نشئات سابق نفس، جسمانيه الحدوث.