فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی معرفت فلسفي

بایگانی نشریه

هستى و چيستى زيبايى

فصل‏نامه‏اى علمى ـ پژوهشى در زمينه علوم فلسفى تابستان 1396


عباس قربانى / استاديار گروه مبانى نظرى اسلام دانشگاه تهران           Ab.ghorbani@ut.ac.ir


ابوالفضل قربانى / دانشجوى دكترى شهرسازى اسلامى دانشگاه هنر اصفهان           A.ghorbani@aui.ac.ir


دريافت: 24/5/95               پذيرش: 25/1/96


 


چكيده


چيستى زيبايى از يونان باستان و حتى پس از تأسيس علم زيبايى شناسى تاكنون به عنوان موضوعى حل ناشده، سخت معركه آراى انديشمندان است؛ اما انسان ها فارغ از اين كشاكش به زيباسازى محيط و ابزار، و حتى با خطرپذيرى به زيباسازى وجود خود مى پردازند. واقعا زيبايى چيست كه انسان تا پاى جان آن را پاس مى دارد؟ و از چگونه وجودى برخوردار است؟ اين پژوهش با استفاده از روش كتابخانه اى و گردآورى اهم آراى محققان اين حوزه و تحليل منطقى آنها، درصدد يافتن پاسخ براى پرسش هاى پيش گفته و برخى ديگر از پرسش هاى مربوطه است. تأكيد بر عينيت زيبايى و رد ذهنى بودگى آن، رد نظريه تعريف ناپذيرى زيبايى و ارائه راه حل براى تعريف آن در قالب تثبيت يا تقويت تعريف پيشين و يا پيشنهاد تعريف جديد با استفاده از جنس و فصل مركب، از جمله يافته هاى اين تحقيق است.


 


كليدواژه ها: زيبايى، هنر، نظم، عينيت، تعريف حقيقى، شباهت خانوادگى.