فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی معرفت فلسفي

بایگانی نشریه

ارزيابي تفسير قضا و قدر در نظام فلسفي صدرالمتألهين

سال پانزدهم، شماره چهارم، پياپي 60، تابستان 1397نسرین توکلي / استادیار الهیات و علوم اسلامي دانشگاه پیام نور     tavakoli.nasrin@yahoo.com

دريافت: 9/8/96                  پذيرش: 25/3/97

چکیده

مراتب علم الهی در اندیشه صدرالمتألهین عبارت‌اند از: عنایت، قلم، قضا، لوح محفوظ و قدر. صدرالمتألهین با جامع‌نگری به تفسیر قضا و قدر می‎‌پردازد و ضمن تبیین قضا و قدر ذاتی که مورد اهتمام فلاسفه مشاء است، قضا و قدر فعلی را نیز که مورد نظر متکلمان است، تبیین می‌کند. در نوشتار حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و با بهره‌گیری از آثار مختلف صدرالمتألهین، تفاسیر قضا و قدر در نظام فلسفی حکمت متعالیه جمع‌آوری، دسته‌بندی، تنظیم و تقریر گشته و در پایان، ضمن برشماری نقاط قوت این دیدگاه، برخی کاستی‌های آن نیز نشان داده شده است.

کلیدواژه‌ها: عنایت، قلم، قضا، قدر، صدرالمتألهین.