اعتدال و معيار آن از منظر قرآن با تأكيد بر الميزان

سال دوازدهم، شماره اول، پياپي 22، بهار و تابستان 1398اميررضا اشرفي/ دانشيار گروه تفسير و علوم قرآن مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام‌خميني ره    ashrafi@qabqs.net

سيف‌الله محمدي/ دانش‌پژوه کارشناسي ارشد تفسير و علوم قرآن مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام‌خميني ره

دريافت: 03/12/1397 ـ پذيرش: 19/05/1398چکيده

اعتدال در اسلام مفهومي ارزشي تلقي شده است. چنين مفهومي بدون تعريف و شناخت معيار و حد و مرز آن، مي‌تواند دچار کج‌فهمي يا سوء‌استفاده واقع شود. پژوهش حاضر مي‌کوشد با رويکردي معناشناسانه، به بررسي نگرش قرآن دربارة پديده اعتدال و معيار آن بپردازد. بررسي آيات قرآن نشان مي‌دهد که هرچند واژة اعتدال در قرآن نيامده است، اما واژه‌هايي مانند عدل، حنف، قصد، اقتصاد و استقامت در برخي کاربردهاي قرآني، تداعي‌گر‌ مفهوم اعتدال‌اند؛ به‌عکس، واژه‌هايي مانند غلو، ظلم، جور و اسراف، با آن تقابل معنايي دارند. با بررسي معناشناسانة اين واژه‌ها به دست مي‌آيد که در قرآن واژه‌هاي معادل اعتدال، با مفاهيم پايه‌اي‌تري مانند توحيد، حق و عدل پيوندي عميق دارد. معيار و مرز اعتدال از منظر قرآن، التزام به توحيد، رعايت حق و عدل، و خارج نشدن از صراط مستقيم بندگي خداست.

کليدواژه‌ها: اعتدال، اعتدال در قرآن، معناشناسي اعتدال، واژگان معادل اعتدال، واژگان مقابل اعتدال، معيار اعتدال، تفسيرالميزان.