پژوهشي در معناي «كلّا» در قرآن مجيد

سال دوازدهم، شماره اول، پياپي 22، بهار و تابستان 1398سيدمحمود طيب‌حسيني/ دانشيار گروه قرآن‌پژوهي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه    tayyebhoseini@rihu.ac.ir

مدينه اماني/ دانشجوي دکتري علوم قرآن و حديث دانشکده اصول دين

سيدعبدالرسول حسيني‌زاده/ استاديار دانشکده علوم و معارف قرآن قم

دريافت: 22/09/1397 ـ پذيرش: 05/03/1398چکيده

يکي از واژه‌هاي نسبتاً پرکاربرد در قرآن مجيد، واژه «كلّا» است که 33 بار و در 15 سوره آمده است. ديدگاه رايج و مشهور، اين واژه را به معناي ردع دانسته و در همه جاي قرآن آن را «نه چنين است»، «هرگز» و نظير اينها معنا مي‌کند؛ در حالي که نحويان و مفسران درباره معناي اين واژه اختلاف زيادي دارند. اين پژوهش با روش تحليلي‌ـ توصيفي و با استفاده از منابع کتابخانه‌‌‌اي، نُه ديدگاه در معناي «كلّا» شناسايي و آنها را بررسي کرده است. معاني شناسايي شده براي «كلّا» عبارت‌اند از: «ردع و زجر»، «حقاً»، «ألا»، «لا»ي نافيه، «ردّ»، «إي»، «نعم»، «قسم» و «سوف». نتيجه به دست آمده در مقاله اين است که اولاً اصلي‌ترين معناي كلّا که در بيشتر 33 آيه قابل تطبيق است، معناي هشدار به مخاطب درباره جمله بعد از كلّاست؛ ثانياً با تأييد معناي ردع، اين واژه در قرآن ساختاري چندمعنايي دارد و در 11 آيه قابل حمل بر دو معناي ردع و زجر نسبت به جمله قبل و هشدار درباره جمله بعد است.

كليدواژه‌ها: كلّا، ردع و زجر، هشدار، زبان قرآن، ادبيات قرآن، نحو قرآني.