ماهنامه علمي- ترويجي
ماهنامه علمي- ترويجي معرفت

بایگانی نشریه

ويژگى هاى نظام مطلوب مديريت نقدينگى جامعه در اسلام

سال بيست و چهارم ـ شماره 213 (ويژه اقتصاد اسلامى)


سيدجواد ميرزازاده / كارشناس ارشد اقتصاد مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره


s.j.m.z.1390@gmail.com


سعيد فراهانى فرد / دانشيار گروه اقتصاد دانشگاه قم              farahanifard@yahoo.com


دريافت: 30/11/93               پذيرش: 18/5/94


 چكيده


مديريت نقدينگى جامعه تأثير مهمى در متغيرهاى كلان اقتصادى و به تبع آن، در تحقق اهداف اقتصادى دارد. نظام مديريت نقدينگى جامعه در اسلام داراى ويژگى هايى است كه آن را از نظام مديريت نقدينگى متعارف متمايز مى كند. هدف اين تحقيق تبيين اين ويژگى ها و مشخصه هاست.


     اين مقاله با تبيين مبانى و اهداف مديريت نقدينگى جامعه اسلامى و بيان مؤلفه هاى مؤثر بر ميزان نقدينگى، به ارائه ويژگى هاى نظام مطلوب مديريت نقدينگى در اسلام مى پردازد و بيان مى دارد كه تغييرات حجم نقدينگى و جهت گيرى آن بايد از طريق ابزارهاى مشروع و با ملاك مصالح عمومى، متناسب با نيازهاى واقعى اقتصاد و حجم كالا و خدمات و تأمين كننده اهداف اين نظام (مانند عدالت، تثبيت قيمت ها، اشتغال و رشد اقتصادى) باشد.


 


كليدواژه ها: نقدينگى، حجم پول، مديريت نقدينگى جامعه اسلامى، سياست پولى.