ماهنامه علمي- ترويجي
ماهنامه علمي- ترويجي معرفت

بایگانی نشریه

رهايى از تباهى و فساد و مظاهر فرهنگ غرب


سال بيست و چهارم ـ شماره 214 (ويژه علوم قرآنى)


آيت اللّه علّامه محمدتقى مصباحچكيده


محيط پيرامونى، به ويژه فضاى فرهنگى و زيست گاه انسان، نقش برجسته اى در اصلاح و يا انحراف افراد جامعه دارد. بر اثر اختلاف فرهنگ ها و ارتباط گسترده جوامع با دنياى غرب از طريق رسانه هاى ارتباط جمعى، فضاى فرهنگى جامعه اسلامى آلوده شده است. تنها راه مبارزه با عناصر فرهنگى بيگانه و مصون ماندن از فرهنگ منحرف غربى، ترويج فرهنگ قرآن و معارف اهل بيت عليهم السلام مى باشد. وظيفه روحانيت، مبلغان دينى، رسانه هاى ارتباطى و به طوركلى متوليان فرهنگ اين است كه با ترويج فرهنگ سالم و معارف ناب اهل بيت عليهم السلام، به احياى فضاى فرهنگى در جامعه اسلامى همت گمارند.


 


كليدواژه ها: فرهنگ، فضاى فرهنگى، مظاهر فرهنگ و تمدن غرب، فرجام شيعيان.