ماهنامه علمي- ترويجي
ماهنامه علمي- ترويجي معرفت

بایگانی نشریه

بازتاب دنيوي اعمال منفي انسان در روايات

سال بيست و هفتم ـ شماره 244 (ويژة کلام)احمدرضا ذوالفقاري / کارشناس ارشد کلام مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره                            a.zolfaghar58@chmail.irحسن يوسفيان / دانشيار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره                                                  hasanusofian@gmail.comدريافت: 29/2/96                         پذيرش: 17/7/96چکیدهدر آیات و روایات بسیاری بر تأثیر اعمال انسان در حوادث طبیعی و بازتاب دنیوی آن اعمال تصریح شده است. این تأثیر و تأثر با رویکردهای گوناگوني همچون اخلاقی، تربیتی و هستی‌شناختی می‌تواند بررسی شود. در این تحقیق، رابطة تکوینی اعمال منفی انسان و حوادث طبیعی با توجه به روایات با رویکرد هستی‌شناختی بررسی می‌شود و با استفاده از روش نقلی، تأثیر اعمال اختیاری انسان در بروز حوادث طبیعی به ‌صورت موجبة جزئیه اثبات می‌‌گردد؛ به این معنا که اعمال انسان مقتضی وقوع برخی از حوادث طبیعی است، هرچند از برخی روایات نیز می‌توان به علیت تامة بعضی از اعمال نسبت به نتایج مترتب بر آنها دست یافت.كليدواژه‌ها: اعمال اختیاری، رابطة تکوینی، حوادث طبیعی، اقتضا.