ماهنامه علمي- ترويجي
ماهنامه علمي- ترويجي معرفت

بایگانی نشریه

آگاهي معصومان عليهم السلام از تأويل قرآن

سال بيست و هفتم ـ شماره 247 (ويژة علوم قرآني)حسين مظفري / استاديار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره     mozaffari48@yahoo.com    

دريافت: 1/9/96                    پذيرش: 3/3/97

چکيده

پرسش اساسي اين مقاله آن است که آيا آگاهي از تأويل قرآن تنها در انحصار خداوند است، يا معصومان علیهم السلام نيز از تأويل قرآن آگاهند. در اين مقاله، به منظور اثبات آگاهي معصومان علیهم السلام از تأويل قرآن، ابتدا به روش توصیفی ‌ـ تحلیلی، دلالت آية هفتم از سورة مبارکة «آل‌عمران»، که مستند عمده و دليل قرآني مخالفان است، بررسي و اثبات شده که اولاً، اين آيه به طور مسلم مي‌تواند دليلي بر آگاهي راسخان در علم (و از جمله معصومان علیهم السلام) از تأويل قرآن محسوب شود، و ثانياً، اگر بتواند مستند گروه مقابل نيز قرار گيرد، وجود ادلة ديگر، در مجموع ما را به اين نتيجه مي‌رساند که راسخان در علم (و در رأس آنان معصومان علیهم السلام) از تأويل قرآن آگاهند. در ادامه، به چند دليل قرآني و روايي دیگر نیز، که مدعاي اين مقاله را اثبات مي‌کند اشاره شده است.

کليدواژه‌ها: تأويل، قرآن کريم، راسخان در علم، معصومان علیهم السلام.