ماهنامه علمي- ترويجي
ماهنامه علمي- ترويجي معرفت

بایگانی نشریه

سبك مديريت سلمان فارسي در ابعاد سياسي، نظامي و فرهنگي

سال بيست و هفتم ـ شماره 251 (ويژة تاريخ)علی‌اکبر عالمیان / دانشجوی دکتری تاریخ اهل بیت جامعة المصطفی العالمیه     najva110@gmail.com

حامد منتظری مقدم / دانشيار مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره    montazeri@qabas.net

دريافت: 11/12/96                    پذيرش: 25/5/97

چکیده

سلمان فارسی، صحابی بزرگ رسول خدا صلی الله علیه و آله، دارای سبکی در مدیریت بود که مي‌توان آن را «سبک مدیریت ارزشی اسلامی» نامید. نگاه او به قدرت و مسئولیت، نگاهی متعالی و ارزشی بود و این مقوله را به عنوان زمینه‌ای برای حاکمیت ارزش‌های الهی و خدمت به خلق می‌دانست. سبک مدیریت او در عرصه‌های سیاسی، نظامی و فرهنگی برگرفته از آموزه‌های پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و امام علی علیه السلام بود. این نوشتار به روش تحليلي ـ توصيفي با هدف زمینه‌سازی برای دستیابی به الگویی مناسب در سبک مدیریت اسلامی، در تلاش است تا نوع مدیریت اين صحابي بزرگ رسول خدا صلی الله علیه و آله را شناسايي کند.

کلیدواژه‌ها: سلمان فارسی، مدیریت اسلامی، قدرت سياسي، حکومت‌، مشروعیت، خودکنترلی.