ماهنامه علمي- ترويجي
ماهنامه علمي- ترويجي معرفت

بایگانی نشریه

گونه‎هاي «تأليف قلوبِ» مخالفان در سيرۀ پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله

سال بيست و هفتم ـ شماره 251 (ويژة تاريخ)رضا قزی / دانش‌پژوه دکتری ادیان و عرفان مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره    rghaz@gmail.com

دريافت: 27/1/97                    پذيرش: 13/6/97

چکیده

یکی از مهم‏ترين و پراهميت‏ترين عوامل گسترش اسلام در ميان مردم حجاز و دیگر قلمروهای تحت پوشش شخصيت محبوب و مهربان پيامبراكرم صلی الله علیه و آله است که با حمایت و عنایت الهی همراه بود. از جمله بحث‌های اساسی منابع انسانی، انتخاب و گزينش بهترين نيروها برای مدیریت و رهبری جامعه است كه در اصطلاح آن را «گزينش اصلح» یا «به‎گزینی» و به تعبیر قرآن کریم «اختیار کردن» می‎نامند. گزينش مدیر اصلح، فرايندی دارد كه يكی از مراحل آن، كادرسازی يا به تعبير قرآن «اصطناع» است. كادرسازی همچنين دارای مر‎احلی است كه يكی از مهم‌ترين آنها محبوب‌سازی يا به تعبير قرآن کریم «القای محبت» است. محبت در وجود نازنین رسول خدا صلی الله علیه و آله سرشته شده بود؛ لیکن محبتی حکیمانه که دوست و دشمن را دربرمی‎گرفت. نوشتار حاضر با رویکرد نظرى و تحلیلى، برخی از گونه‏های تألیف قلوب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را در رفتار با مخالفان تبیین، تحلیل و بازشناسى کرده است.

کلیدواژه‌ها: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، تألیف قلوب، مخالفان، ازدواج، عیادت، انتصاب، بذل مال.