ماهنامه علمي- ترويجي
ماهنامه علمي- ترويجي معرفت

بایگانی نشریه

تحليلي بر ديدگاه حكيم سنايي غزنوي نسبت به امام حسن مجتبي عليه السلام و معاويه

سال بيست و هفتم ـ شماره 251 (ويژة تاريخ)دوستعلی سنچولی / استادیار گروه تاریخ دانشگاه زابل     doostalisanchooli@yahoo.com

دريافت: 31/1/97                    پذيرش: 17/6/97

چکیده

اهل‌سنت در ایران، به‌ویژه اندیشمندان آنان، از قرون نخستین اسلامی تاکنون نسبت به اهل‌بیت پیامبر صلی الله علیه و آله عشق می‌ورزیده و در آثار و تألیفات خویش، به ذکر فضایل آنان می‌پرداخته و از دشمنانشان تبری می‌جسته‌اند. حکیم سنایی غزنوی یکی از شاعران متعهد و سنی‌مذهب ایرانی در قرن ششم هجری است که در آثار خویش، عشق و ارادت خود را به خاندان نبوت و امامان شیعه بی‌پرده ابراز داشته است. توجه و اختصاص بخشی از اشعار سنایی به بیان فضایل امام حسن مجتبی علیه السلام و دخالت معاویه در به شهادت رساندن آن امام همام و ابراز انزجار از خاندان اموی، ضرورت و اهمیت این تحقیق را بیان می‌دارد. این مقاله، با روش توصیفی ـ تحلیلی به بیان دیدگاه سنایی دربارة گوشه‌ای از فضایل اخلاقی و راز شهادت امام حسن علیه السلام پرداخته است. عشق و ارادت سنایی به امام حسن علیه السلام و دخالت معاویه در شهادت ایشان، از جمله باورهایی است که در آثار این شاعر حکیم هویداست.

کلیدواژه‌ها: امام حسن مجتبی علیه السلام، سنایی غزنوی، معاویه.