فروشگاه جامع » فروشگاه مرکز پژوهشي دايره المعارف علوم عقلي اسلامينشریه معارف عقلي 25 (منطق)

دسته: دوفصلنامه معارف عقلي
نوع محصول: نشريه

قیمت: ۱۰,۰۰۰ ریال
وزن : ۲۹۳ گرمتوضیحات :

شاپا: 2126-2008در اين شماره مي‌خوانيم:
  • مباني منطقي استقرا و تطبيقات معرفت‌شناختي آن در انديشه شهيد صدر / محمدعلي اسماعيلي

  • چگونگي پيدايش علم حصولي نظري از ديدگاه قرآن / مجيد شمس کلاهي

  • يقين؛ مفهوم‌شناسي و ارزيابي / عباس عارفي

  • تأملي در نگاره‌هاي برهان‌ستيزانه صدرالدين قونوي / عباس فتحيه

  • سورهاي محمول در گزاره‌هاي منحرفه / اسدالله فلاحي

  • نقدي بر مقاله «روشي جديد در استنتاج صوري با کمترين قاعده» / اسدالله فلاحي

  • اشتراک لفظي واژه «نفي» در گزاره‌هاي منطقي / ابوذر قاعدي‌فردموضوع : منطق

جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه