فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)راهنمای نامزدی - 4 جلدی (عباس علی هراتیان)

دسته: مشاوره
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۲۰۰,۰۰۰ریال
۱۶۰,۰۰۰ ریال
وزن : ۵۸۴ گرمتوضیحات :

راهنمای نامزدی (1) - کلیات مراسم و قرارهاروانبنــهها و برداشتهاي اوليـهاي كــه از افــراد، اشيـاء و موقعيتها داريم، مانند چارچوب و کلیشه، ارتباطات آيندۀ ما را شكل خواهد داد. روانبنهها و اولين برداشتهاي رابطۀ زناشويي در دورۀ نامزدي شكل ميگيرد لذا شايد بتوانيم اين دوره را مهمترين دورۀ زناشويي بدانيم. اگر با اين دوران، با ظرافت و ماهرانه برخورد شود و به وظايف مخصوص آن عمل شود، ميتواند در بالندگي و پرباري و استحکام زندگي مشترک، تأثير عميقي داشته باشد. اما اگر در اين دوران، خشت اول رابطه را كج بگذارید، مقدمات از دست دادن عاطفي يا حقوقي كسی را فراهم كردهايد كه اكنون عاشقش هستيد... . راهنمای نامزدی (2) - بایسته های ارتباطیازدواج، این پیچیدهترین شکل روابط انسانی، بدون ارتباط اثربخش نمیتواند شکوفا شود. درواقع جایی که آگاهي و مهارتهای ارتباطی وجود ندارد، عشق میان همسران، بهمقدار زیـادی کاهـش مییابد. برخـورداري از اين دانش و مهـارت، بهدليل اهميت دورۀ نامزدي، از اهميت مضـاعفي برخـوردار ميشود. برای برقراری روابط رضایتبخش در ميان همسران جوان، باید روشهایی کشف شوند که به ما کمک کنند تا حداقل روی بخشی از شکافهای بینفردی و خانوادگي پلی زده شود و طرفين، با وجود تفاوتهای بسیار، خود را مكمل يكديگر احساس کنند. راهنمای نامزدی (3) - برخی چالش هاعدۀ كمي از انسانها، معصوم، كامل و دور از نقص و خطا هستند. رسيدن به فردي كه داراي همۀ معيارهاي ما باشد، احتمالي نزديك به صفر دارد. پس باید تلاش كنيم، تا نيل به حداكثـر داشتـه باشيم و در مـورد حداقــل باقيمـانده، راهـي آرامشبخشتر از  پذيرش نيست. اگر ميخواهيم از جنگهاي دروني و بيروني، هشيار و ناهشيار در امان بمانيم ضروري است كه طـرف مقـابل را آنگونه كه هسـت ببينيم و بپذيريم، نـه آنگونه كه ميخواهيم... . راهنمای نامزدی (4) - مهارت هارابطۀ همسـري مانند باغچـهاي نيازمند مراقبت و نگهــداري دائمي است و ميبايست مورد رسيـدگي و توجه ماهرانه قرار گيرد. اين رابطه گاهي با تعــارضها و اختلاف نظرها روبهرو ميشود. احتمـالاً مواقعي پيـش آمــده که از دسـت نامزدتــان ناراحـت يا عصبــاني شـدهايـد، اما بـه دلايـلي تـوان بازگــو کردن اين احسـاسهـاي منفـي را نسبـت به او نداشتـــهايـد، يا دوست داشتهايد كه بتوانيد اين عصبانيت را مهـار كنيد تا به رابطـة شما آسيبي نــزند، يـا آرزو كنيـد كـه ايكــاش بيشتـر همديگر را درك ميكرديم، يا ... .  جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه