فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)قرآن و جهان آخرت - نام ها و یادها (علی محمد قاسمی)

دسته: علوم قرآنی
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۲۸۰,۰۰۰ریال
۲۲۴,۰۰۰ ریال
وزن : ۵۷۲ گرمتوضیحات :

نامها و اوصاف معاد در قرآن از چشمگيرترين موضوعات مربوط به جهان آخرت هستند؛ عناوين و اوصافي كه تدبر در آنها معرفت آدمي را فزوني بخشيده و رفتار او را دگرگون ميسازد. كتاب حاضر عناوين و اوصاف مزبور را همراه با تفاسير و با توجه به ديگر آيات مربوط مورد بررسي قرار ميدهد و تبيين ميكند كه برخي اين اوصاف بيانگر اموري فوق تصور آدمي هستند و در آستانه قيامت رخ ميدهد و برخي ديگر ترسيمكننده گوشهاي از صحنه قيامت (قبل از حسابرسي اعمال يا بعد از آن) هستند.  جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه