فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)جبر و اختیار از منظر شمس الدین محمد حافظ شیرازی (حسن احمدی)

دسته: کلام و عقاید
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۱۷۰,۰۰۰ریال
۱۳۶,۰۰۰ ریال
وزن : ۳۴۸ گرمتوضیحات :

خواجهشمسالدين محمد حافظ شيرازي که سرآمد شيرينسخنان و غزلسرايان درحوزۀ ادبيات عرفاني و غنايي پارسي است، به شهادت بسياري از اشعار برجايمانده از او، سري پرسودا در پرداختن به مسئلة جبر و اختيار داشته است.

در اين پژوهش، کوشيدهايم انديشة کلامي او را دربارۀ جبر و اختيار بررسي کنيم و ضمن نقد و رد برخي ديدگاهها، ازجمله نگاهي که براساس آن، وي اشعري پنداشته شده، ديدگاه مختار، يعني نگاه اعتدالي را تقويت و تجهيز کنيم که براساس آن، خواجي شيراز با مشرب اماميه موافق است.جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه