فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)بررسی و نقد حقیقت آفرینش از دیدگاه ملاصدرا {اثر شایسته تحسین کتاب سال حوزه} - مرتضی رضایی

دسته: فلسفه - کتب رتبه دار
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۲۹۰,۰۰۰ریال
۲۳۲,۰۰۰ ریال
وزن : ۵۵۴ گرمتوضیحات :

* اثر شايسته تحسین در هجدهمین دوره کتاب سال حوزه *در فرايند خلقت چه اتفاقي ميافتد و اشيا چگونه آفريده ميشوند؟ در اين باره، ديدگاههاي گوناگوني هست. صدرالمتألهين، بر اساس مباني فلسفي خود، بهويژه نظرية "وحدت شخصي وجود"، آفرينش را "تجلّي" و تعيّن يافتن ذات مطلق الهي تفسير ميکند؛ ولي به نظر ميرسد هيچيک از ادلة عقلي و نقلي وي بر وحدت شخصي وجود تمام نيست، و به همين رو، تبيين آفرينش، بر اساس نظرية تجلّي نيز در هالهاي از ترديد قرار ميگيرد. جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه