فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)تحول فهم دعا در کودکان و نوجوانان (سید محمد رضا موسوی نسب)

دسته: علوم تربیتی
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ریال
۱۲۰,۰۰۰ ریال
وزن : ۳۰۹ گرمتوضیحات :

تمايلات مذهبي بهويژه موضوع دعا و نيـايش همـواره مـورد توجه دانشمند در حوزههاي گوناگون، ازجمله دانش روانشناسي بوده است.

بر پايه مفروضه روانشناسيِ تحولي شکلگيري مفاهيم ديني تدريجي و تحت تـأثير عوامل شنـاختي، فردي، اجتـماعي و آموزشي صـورت ميگيرد. در اين پژوهش تلاش شده است مدل تحولي شکلگيري فهم دعا و عوامل اثرگذار بر آن بررسي گردد تا برنامهريزان را در بهبود وضعيت آموزشهاي ديني متـناسب با ظرفيـتها و محدوديتهاي شناختي و رواني دانشآموزان ياري رساند.جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه