فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)روان شناسی شخصیت - نظریه های شخصیت با نگرش به منابع دینی ( ابوالقاسم بشیری و مجتبی حیدری)

دسته: روانشناسی
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۳۸۰,۰۰۰ریال
۳۰۴,۰۰۰ ریال
وزن : ۸۶۲ گرمتوضیحات :

روانشناسي شخصيت بهعنوان يكي از شاخههاي روانشناسي و البته از مهمترين آنها، در چهارراه پژوهشهاي روانشناختي قـرار دارد و هدف اصلي آن تبـيين ساخت، پديدآيي و تحول شخصيت است. تاكنون الگوهاي متعدد، و در ضمنِ هر الگو نظريهها و رويكردهاي گوناگوني براي مطالعه شخصيت ارائه شده است.

كتاب پيش رو افزون بر اينكه بيشتر نظريههاي شخصيت را مطرح كرده، در انتهاي هر فصل به نقد آن نظريه نيز پرداخته است. همچنين در فصولي از اين كتاب، طرح برخي موضوعات شخصيت با رويكرد ديني مورد توجه قرار گرفته كه وجه تمايز اين نوشتار را با ديگر كتابهاي شخصيت نشان ميدهد. جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه