فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)عرفان اسلامی در متون عالمان شیعی (محمد فنایی اشکوری)

دسته: عرفان
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۲۱۰,۰۰۰ریال
۱۶۸,۰۰۰ ریال
وزن : ۴۶۶ گرمتوضیحات :

بيشک بُعد باطني و عرفاني اسلام در آمـوزه هاي شيـعي بسيار پررنگ است، اما اين امر در متون درسي رايج در عرفان اسلامي چندان منعکس نيست. ازاينرو، بايسته بود كه منتخباتي از آثار عرفاي برجستۀ شيعه استخراج و تنظيم، و بهعنوان متني مرجع و آموزشي در اختيار علاقهمندان قرار گيرد تا تصويري هرچه نزديکتر به واقع از تـفکر عرفـاني شيـعي ارائـه گـردد. ايـن كتـاب بـراي پاسخگويي به اين نياز تدوين يافته است.جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه