فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)اصول نظريه پردازی در قلمرو علوم انسانی (سید احمد رهنمایی)

دسته: روش شناسی
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ریال
۱۲۰,۰۰۰ ریال
وزن : ۲۸۱ گرمتوضیحات :

نظريهپردازي مشتمل بر فرايندي از تفکر و انديشهورزي است که با يک يا چند رويکرد از رويکردهاي گوناگون علمي ـ تجربي، ديني ـ معرفتي، فلسفي ـ تحليلي، نقلي، اجتهادي، تاريخي ـ عصرينگر و... به توليد ديدگاهي راهبردي يا کاربردي در همه يا يکي از حوزههاي نگرش، انگيزش، گرايش، عمل و رفتار انساني ميانجامد. بدين ترتيب، نظريهپردازي معيار و شاخص ارزش و اعتبـار انديـشه بهشمار ميرود؛ بـهگونهاي که بـدون آن هرگـز نميتوان بـه ارزش علمي يک دانش پي بـرد و از اعتبـار علمي پديدآورندگان آن اطمينان حاصل کرد.مولفسید احمد رهنماییجستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه