فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)سلفيگري و روشن فکري ديني؛ پيوست ها و گسست ها (محمد ملک زاده)

دسته: تاریخ
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۲۷۰,۰۰۰ریال
۲۲۹,۵۰۰ ریال
وزن : ۵۳۴ گرمتوضیحات :

دو جريان شبهسلفي و روشنفكري ديني در ايران، در مسير همگرايي با يكديگر، سازگاري فراواني با اصول و مباني ليبراليسم برقرار کرده و در نوع رويكرد به تجدد و مدرنيته و اقتضائات آن، خود را به هم نزديك ساختهاند؛ به طوري كه ميتوان ادعا کرد در عصر جديد تطبيق آموزههاي ديني با مدرنيته و تجدد، براي دو جريان روشنفكري ديني و شبهسلفي، همواره به عنوان يك دغدغة اساسي مطرح بوده است. جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه