فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)فرامعرفت شناسی: روش تحقیق و روش شناسی پژوهش در معرفت شناسی (محمد حسین زاده)

دسته: روش شناسی - فلسفه
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ریال
۸۰,۰۰۰ ریال
وزن : ۲۰۳ گرمتوضیحات :

فرامعرفتشنـاسي، به مثـابه تازهتريـن رويكرد به مبـاحث معرفتشناسي، ساحتهاي گوناگوني دارد.

كاوش دربـارة "روش تحقيـق و روششنـاسي پژوهش در معرفتشناسي" كه نوشتـار پيشروي بـدان ميپـردازد، از جملة مهمترين آنهاست. جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه