فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)وحدت وجود از ديدگاه سه حکيم - صدرالمتألهين شيرازی، علامه طباطبايی و حکيم آقا علی مدرس (سيدمحمدمهدی نبويان)

دسته: فلسفه
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۲۲۰,۰۰۰ریال
۱۹۸,۰۰۰ ریال
وزن : ۴۷۲ گرمتوضیحات :

مسئلۀ وحدت وجود از مسائل کلان هستيشناختي است که در فضاي عرفاني آغاز، و بهتدريج در فضاي فلسفي وارد شده است. قبول يا انکار اين مسئله، همة مسائل فلسفي را تحتالشعاع قرار ميدهد. عارفان و برخي از فيلسوفان، معتقد به وحدت شخصي وجود و برخي ديگر قائل به کثرت وجود شدهاند.

کتاب پيش روي، درصدد توصيف، تحليل و بررسي وحدت وجود از ديدگاه سه حکيم نامدار عالم تشيع، يعني صدرالمتألهين شيرازي، علامه طباطبايي و آقاعلي مدرس است. همچنين با طرح نظرية "تداخل وجودي" تبيين جديدي از وحدت و کثرت موجودات و رابطة ميان آنها عرضه کرده است که بر پاية آن، وجود مخلوقات نيز مانند وجود خداوندْ حقيقي است، اما وجود خداوند به دليل عدم تناهي، متداخل در وجود مخلوقات است.جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه